วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการชุมชนต้นแบบมังคุด จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการชุมชนต้นแบบมังคุด จังหวัดจันทบุรี
“กระบวนการเตรียมความพร้อมต้นมังคุดที่มีประสิทธิภาพ”
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2552
ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี


6 สิงหาคม 2552
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด
โดย นางพิศวาส บัวรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
09.15 – 10.30 น. ความต้องการน้ำของต้นมังคุด และการปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย นายธีรวุฒิ ชุตินันทกุล นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำชลประทาน
โดย นายนาวี จิระชีวี วิศวกรการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การตัดแต่งกิ่งมังคุด
โดย นายธีรวุฒิ ชุตินันทกุล และทีมงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.30 – 17.30 น. ฝึกปฏิบัติ

7 สิงหาคม 2552
09.00 – 12.00 น. การจัดการดินและธาตุอาหารไม้ผล
โดย ดร.นันทรัตน์ ศุภกำเนิด สถาบันวิจัยพืชสวน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ และดูงานภาคสนาม (อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
16.00 – 16.30 น. สรุปประเมินผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น